• SPÁLENSKÝ-DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o
 • ikona telefonního sluchátka
  +420 318 677 181
  Po-Pá: 6-14 hod.
  polední přestávka 10:30 - 11:00
Spalensky.cz - největší výrobce dřevěných lišt

Ochrana osobních údajů - prohlášení o ochraně soukromí

 • Přidáno: 23.05.2018

Firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o., se sídlem v Kamýku nad Vltavou č. 132, 262 63 Kamýk nad Vltavou, IČO 27200019, registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103926. Firma je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kdy jsou vyžadovány osobní údaje

Firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. na svých webových stránkách zveřejňuje informace nejen o svých produktech a službách, ale i základní údaje o společnosti a své kontakty. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. shromažďuje pouze běžné identifikační a kontaktní údaje svých zákazníků, jako je jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

K jakým účelům osobní údaje využíváme a zpracováváme

Firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. zpracovává osobní údaje bez nutného souhlasu klientů na základě splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho získané údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme na základě platné legislativy. Zákaznický profil po dobu tří let od posledního přihlášení, vždy však nejdéle do doby než zákazník sám požádá o vymazání svých dat z naší databáze.

Proč požadujeme osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů, stejně jako uzavření smlouvy s firmou SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů firma nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Jak zajišťujeme ochranu osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu poskytujeme a předáváme osobní údaje

Firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu svých práv.Firma může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám správce osobních údajů. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@spalensky.com. Opravu a aktualizaci svých osobních údajů můžete provést sami po přihlášení na svém uživatelském profilu.

Jaké máte možnosti pro omezení zpracování a předávání osobních údajů

V případě, kdy firma SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit prostřednictvím zprávy na info@spalensky.com

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

  V Kamýku nad Vltavou dne 23. 5. 2018

  Tyto obchodní podmínky platí a jsou účinné od 23. 5. 2018

   
  Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.